Translation of Oreta tsubasa de with broken wings kouichi's theme by Digimon Frontier

From:

Kusuite ita nda monidoto tobenai tekoto
Wakate iruno sa oreta tsubasaya tobenai tekoto
Darekaga maiteta yumega tsugata okaeteyukuyo
Darekaga akirameta a iwamo dokokakieta

Uh...
Oreta tsubasa de
Uh...
With broken wings

Dakeshimeru dakesha irudewa domarandakute
Anokorousa is a wing kito koronamo nyanakata

Uh...
Oreta tsubasa de
Uh..
With broken wings

Dodiwanunai norainuga
Onelakoto walateru

Itsunowara kaurewa mainichini owihashine
Yami no na deboraku hikari no motonai
Kabarukeish ki no naka na ita wo maki kete keteru
udokusesai no nakai untokotai wasagaiseru

Uh...
Oreta tsubasa de
Uh...
With broken wings

Angomakaitori ga satori dasuto wamekitasu
Dodiwanunai norainuga onelakoto walateru

Ah...
Dondemiseru
Ah...
Oreta tsubasa de
Ah...
Dondemiseru
Ah...
Oreta tsubasa de

With broken wings...
With broken wings...
With broken wings...
Translate to:

Kusuite ita nda monidoto tobenai tekoto
Wakate iruno sa oreta tsubasaya tobenai tekoto
Darekaga maiteta yumega tsugata okaeteyukuyo
Darekaga akirameta a iwamo dokokakieta

Uh...
Oreta tsubasa de
Uh...
With broken wings

Dakeshimeru dakesha irudewa domarandakute
Anokorousa is a wing kito koronamo nyanakata

Uh...
Oreta tsubasa de
Uh..
With broken wings

Dodiwanunai norainuga
Onelakoto walateru

Itsunowara kaurewa mainichini owihashine
Yami no na deboraku hikari no motonai
Kabarukeish ki no naka na ita wo maki kete keteru
udokusesai no nakai untokotai wasagaiseru

Uh...
Oreta tsubasa de
Uh...
With broken wings

Angomakaitori ga satori dasuto wamekitasu
Dodiwanunai norainuga onelakoto walateru

Ah...
Dondemiseru
Ah...
Oreta tsubasa de
Ah...
Dondemiseru
Ah...
Oreta tsubasa de

With broken wings...
With broken wings...
With broken wings...