Song lyrics Digimon 02 by Io Pe

Tags:
Lyrics
Estonian
Send to a friend |
Rate the quality of this lyrics
Wait a moment...
Rating: 4.00/5. Total votes: 0

chopdumaite rite aletta atte kinno otomari de chikau
chopdomite mitte yokonga onno shiiro oto moo tonasa
chopdo kimi kimi iiro keuo shitari kinno chino huakai
datte io uounaka kolechaa maruteuna atte nai cha
danne!!
kimochiii kuukiuo
kimai!!
suikeyuke shouong anai shouga nai
ashiteua atashino kasega gugukarane
sekai yunotoua aketeoi eiboshii
ashiteua atashino kasega gugukarane
kimino seuo iouonushiuo mooretsumi
gukito rasuio
gochasna!!
chiseiuo!!
soshteiva suki kimetanala yuuki wo so otemotemo
soshteiva kala dokomatemo sugikaretsu gui de weing tweing
soshteiva sugu oshirireso atodekagu yaguedo oio
daatemiva iba kolechaa shiovo ikara anuraruruya
danne!!
kimochiii velodii
kimai!!
dai dakiute shouong anai shouga nai
ashiteua atashino kasega gugukarane
sekai yunohato danailoli damaiuio
ashiteua atashino kasega gugukarane
kimino seuo iu uutsuuo mooletsumi
gukito rasuio
gochasna!!
chiseiuo!!Taken from AlbumSongAndLyrics.com
danne!!
kimochiii velodii
kimai!!
otaide yuke shouong anai shouga nai
ashiteua atashino kasega gugukarane
sekai yunotoua akiteo ietoshii
ashiteua atashino kasega gugukarane
kimino seuo iouonushio!! mooletsumi
gukito rasuio
gochasna!!
chiseiuo!!


Other songs by Io Pe


Song Scroller

This lyrics | Lyrics
 
Background Color


Font Color

Copy this code and paste it into your website or blog to show the song-scroller of Album Song and Lyrics